شرایط وضوابط تبریز اسپورت:

به بخش توافق نامه کاربری ”فروشگاه تبریز اسپورت “ خوش آمدید.
در صورت عدم پذیرش توافق نامه، شما قادر به استفاده از خدمات سایت نخواهید بود .
۱ –طرفین توافق نامه
این توافق نامه به عنوان قرارداد فروش کاال به صورت آنالین و همچنین ضوابط عضویت در سایت tabrizspoort.ir
بین سایت tabrizspoort.irکه به اختصار فروشگاه تبریز اسپورت نامیده می شود از یک طرف و خریدارانی که از
طریق سایت فروشگاه تبریز اسپورت فعالیت و اقدام به خرید می نمایند که به اختصار کاربر یا خریدار نامیده می شوند
۲ –موضوع توافق نامه
موضوع این قرارداد عبارت است از ایجاد شبکه ای مطمئن از جانب سایت فروشگاه تبریز اسپورت که در آن کاربران
سایت )خریداران(، با استفاده از امکانات سایت نسبت به خ رید اینترنتی اقدام نمایند.
۳ –مدت اعتبار توافق نامه
این توافق نامه از هنگامی که کاربر با آن موافقت می نماید تا زمانی که به یکی از دالیل قراردادی یا قانونی فسخ شود
معتبر خواهد بود .
۴ –شرایط عضویت کاربر
در مورد اشخاص حقیقی، همه اشخاص دارای کد ملی می توانند از خدمات سایت استفاده کنند.
اشخاص حقوقی که در دفاتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده باشند نیز
میتوانند عضو این سایت شده و از خدمات سایت استفاده نمایند.
۵ –تعیین نام کاربری و رمز عبور
عضویت در ”فروشگاه تبریز اسپورت“ رایگان است. کاربر اینترنتی جهت فعالیت به عنوان خریدار در سایت، باید در
زمان ثبت نام ، نام کاربری و رمز عبور برای خود انتخاب نماید. با انتخاب نام کاربری و رمز عبور و تایید آن توسط
ادمین سایت، کاربر به عضویت سایت درآمده و مسئولیت کلیه امور انجام شده توسط وی در سایت، بعهده ایشان خواهد
بود در غیر این صورت مجاز به استفاده از خدمات فروشگاه تبریز اسپورت نبوده و هرگونه دسترسی یا استفاده، به
معنای تجاوز به حقوق فروشگاه تبریز اسپورت بوده و قابلیت پیگرد قانونی خواهد داشت. کاربر موظف است شناسه
کاربری و کلمه عبور خود را فقط در صفحاتی وارد کند که دارای آدرس فروشگاه تبریز اسپورت دات آی آر
(tabrizspoort.ir)میباشند. بدیهی است در صورت وارد کردن اطالعات در آدرس هایی بجز آدرس مذکور
مسئولیت و عواقب از دست رفتن اطالعات و یا سرقت اطالعات با کاربر مورد نظر میباشد. هم چنین کا ربر متعهد می
شود تا رمز عبور مناسبی برای حساب کاربری خود تعیین نموده و به منظور حصول امنیت در دسترسی به حساب
کاربری خود، شخصاً مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده گیرد. در صورت عدم اجرای تعهد، سایت در قبال آن
مسئولیتی نخواهد داشت .درصورت نیاز به رمز عبور ج دید، کاربر موظف می باشد تا همه معیارها و فرایندهای
حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نموده و در صورتیکه نتواند هویت خود را اثبات نماید سایت این حق را
برای خود محفوظ می دارد تا از دسترسی جزیی و یا کلی کاربر مربوطه، جلوگیری نماید. در هنگام انتخاب نام
کاربری نباید از اسامی خاص یا مارکهای تجاری استفاده شود. با انتخاب هر گونه نام کاربری که با شئونات اجتماعی،
مذهبی، سیاسی و فرهنگی کشور مغایر باشد، سایت مجاز خواهد بود تا نسبت به ابطال آن اقدام نموده و کاربر حق
هیچگونه اعتراض نخواهد داشت .
تبصره -۱ کاربر حق فروش و انتقال نام کاربری خود و استفاده از نام کاربری دیگران را نداشته و در صورت مشاهده
این موضوع، سایت بدون اجازه کاربر حق ابطال آنرا خواهد داشت.
تبصره -۲ سایت فروشگاه تبریز اسپورت مجاز است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اطالعاتی را که برای تأیید هویت
کاربر مورد نیا ز باشد را کسب نماید. پرسش از خود کاربر برای دریافت اطالعات تکمیلی، درخواست تأیید پست
الکترونیکی، استعالم و تحقیق در مورد صحت اطالعات مرتبط با کارتها یا حسابهای معرفیشده، برخی از مصادیق
این امر تلقی میشوند.
۶ –اطالعات مورد نیاز جهت عضویت
هنگامی که کاربر برای استفاده از خدمات سایت، ثبت نام می نماید، اطالعات تماس شامل نام ، نشانی و شماره تلفن،
آدرس پست الکترونیکی، آدرس محل سکونت را در اختیار سایت قرار میدهد.
تبصره -۳ کاربران فروشگاه تبریز اسپورت باید هرگونه تغییر تلفن و آدرس خود را به اطالع سایت برسا نند. بدیهی
است در صورت مشاهده اشکال در آدرس و تلفن، حساب کاربری شخص خاطی، ابطال خواهد شد.
۷ –امنیت اطالعات کاربران
حفاظت از اطالعات شخصی کاربران جزء اولویت های اصلی سایت فروشگاه تبریز اسپورت میباشد. جهت اطالع از
اقداماتی که برای محرمانه ماندن اطالعات کاربران صورت میگیرد، کاربر میتواند به بخش حریم خصوصی که
لینک آن در زیر کلیه صفحات سایت موجود است مراجعه نماید.
۸ –لغو عضویت
کاربر می تواند با مراجعه به بخش ”تماس با ما“، درخواست لغو عضویت نماید. فروشگاه تبریز اسپورت حساب کاربر
مورد نظر را غیرفعال کرده اما از پایگاه داده های خود خارج نمیکند. این کار به منظور نگهداری اطالعات کاربری و
تراکنشهای مربوطه، انجام میشود. با لغو عضویت، کلیه تعهدات قبلی بین سایت و کاربر تا تعیین تکلیف نهایی پابرجا
خواهد بود و حتی پس از لغو عضویت طرفین نسبت به تعهداتی که پیش از آن در ازای تراکنشهای ثبتشده متقبل
شدهاند مسئول خواهند بود.
تبصره -۴ در صورتی که کاربر، عملی خارج از قوانین و مقررات تعیین شده انجام دهد و یا در صورت وقوع هر
گونه تقلب، کشف احتمال تقلب و کالهبرداری، سایت مجاز خواهد بود بدون اخطار پیشین عضویت کاربر را به حالت
تعلیق در آورده و یا آن را ابطال نماید و طبق قوانین و مقررات با ایشان برخورد خواهد شد. کاربر با قبول این توافق
نامه موافقت خود را مبنی بر ایفای تعهدات مندرج در قوانین و مقررات اعالم می دارد.
۹ –ارتباط میان کاربران با یکدیگر و سایت
گردد. ضمناً ارتباط با مدیران سایت از طریق صفحه ”تماس با ما“، موجود است برقرار می در مواقع ضروری ارتباط
با کاربر از طریق شماره تلفن ثبت شده برقرار خواهد شد .
تبصره -۵ بر اساس این توافق نامه کاربر قبول می نماید کلیه اخطارها، تذکرات و مکاتبات مربوطه، مندرج در سایت و
یا ارسال شده به نشانی پست الکترونیک و یا نشانی پستی درجشده هنگام تکمیل درخواست عضویت، به رویت وی
میرسد. در این صورت ۲۴ ساعت پس از درج اخطار بر روی سایت یا ارسال آن به نشانی پست الکترونیک وی،
اخطار، ابالغ شده تلقی گردیده و در صورت ارسال از طریق پست، اخطار مذکور پس از گذشت سه )۳( روز کاری
ابالغ شده تلقی میگردد .اگر کاربر پس از گذشت این مدت از ادامه ارتباط الکترونیکی با فروشگاه تبریز اسپورت
منصرف گردد، سایت مجاز خواهد بود که کلیه حقوق کاربری وی را محدود و یا معلق نماید.
تبصره -۶ اگر در بعضی موارد به دالیل غیر ارادی و یا فورس ماژور دسترسی به سایت مقدور نباشد، با پذیرش این
توافقنامه کاربر حق هیچگونه اعتراض و اقامه دعوی در خصوص قطع تماس احتمالی و همچنین زیانها و خسارات
احتمالی وارده ناشی از موارد مذکور را نداشته و این حق را از خود سلب می نماید.
تبصره -۷ طبق این توافق نامه فروشگاه تبریز اسپورت تمامی پیام های کاربران را کنترل می کند و پیام هایی که شامل
هرگونه اطالعات تماس، لینک سایر وب سایتها، توهین و تمسخر باشد را حذف و یا ویرایش می نماید.
تبصره -۸ انجام معامله خارج از سایت فروشگاه تبریز اسپورت به هر شکلی مجاز نمی باشد .تبادل هرگونه اطالعات
تماس و یا دادن پیشنهاد جهت انجام معامله خارج از سایت فروشگاه تبریز اسپورت ممنوع است. همینطور استفاده از
هرگونه متنی شامل لینکهای خرید سایت های دیگر و یا درج هرگونه اطالعات تماس برای کاربران جهت تبلیغات یا
ارایه خدمات خود مجاز نمی باشد.
۱۰ –مسئولیت خریداران
با توجه به اینکه فروشگاه تبریز اسپورت بعضی از کاالهای خود را به صورت مستقیم از طریق تولیدکنندگان برای
خریداران ارسال مینماید، کاربر موظف است پس از دریافت کاال بر اساس شیوه تعیین شده در سایت در صورت وجود
هرگونه ایراد نسبت به تایید دریافت کاالی خود اقدام نماید. در صورتی که کاربر ۴ روز پس از تکمیل فرآیند خرید
)پرداخت وجه( عدم دریافت کاال را اعالم ننماید، سایت کاال را دریافت شده تلقی نموده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته
نخواهد بود.
در صورت معیوب بودن کاال در هنگام دریافت، خریدار موظف است بالفاصله مراتب را به اطالع فروشگاه تبریز
اسپورت برساند. بدیهی است پس از گذشت ۲۴ ساعت از تحویل کاال یا ۴ روز از تکمیل فرآیند خرید )پرداخت وجه(
کاال تأیید شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نخواهد بود .پس از اعالم توسط خریدار،
هماهنگی جهت استرداد کاال از سوی فروشگاه تبریز اسپورت بر اساس نظر کارشناسان فروشگاه تبریز اسپورت با
خریدار انجام خواهد شد. همچنین بدیهی است مشتری باید کاال را به همان شکل که تحویل گرفته طبق اصول فروشگاه
تبریز اسپورت عودت نماید. هرگونه تغییر یا دستکاری در محصوالت ارسالی شرایط عودت را ملغی می کند و
فروشگاه تبریز اسپورت مسئولیتی بابت پیگیری موضوع نخواهد داشت .
خریدار در هنگام استرداد کاال موظف خواهد بود، فقط مطابق با روشی که از سوی فروشگاه تبریز اسپورت به وی
اعالم شده است نسبت به ارسال کاال اقدام نماید. در غیر اینصورت هرگونه عواقب ناشی از اقدام خریدار بر عهده وی
خواهد بود .
خریداران ملزم هستند در معامالتی که در این سایت انجام می دهند الزامات این توافق نامه را مراعات نمایند و
مندرجات این توافق نامه در تفسیر و تعبیر اختالفات طرفین مالک عمل می باشد .
۱۱ –روش پرداخت
خریداران می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شتاب نسبت به خرید کاال های مورد نیاز خود اقدام نمایند.
پس از واریز وجه توسط خریدار، قسمت حسابداری سایت از وصول پرداختی شما در حساب بانک اطمینان حاصل
نموده و چنانچه پول از حساب شما کسر گردیده، ولی به حساب سایت واریز نشده باشد، طی تماس تلفنی این موضوع به
فرستنده وجه اطالع داده خواهد شد. خریدار نهایتا پس از اطالع از این موضوع تا ۷۲ ساعت صبر نموده و اگر طی
این مدت وجه واریزی از سوی بانک مسترد نگردید، آنگاه با پشتیبانی بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس گرفته و
نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید.
۱۲ –اقدامات و اختیارات سایت
فروشگاه تبریز اسپورت در قطع، محدود نمودن و یا لغو ارایه خدمات خود به کاربران مختار است. همچنین اگر بر
اساس دالیل و شواهد قطعی مشخص گردد که کاربر در فعالیتها و مبادالت ممنوعه یا کاالهای غیر مجاز دخالت
داشته، به منظور جلوگیری از ورود ضرر و زیان به کاربران، اشخاص ثالث و سایت، اقدامات احتمالی شامل موارد
زیر را اتخاذ خواهد نمود:
• توقف انجام تراکنشها، تعلیق یا ایجاد محدودیت دسترسی کاربر به سایت و یا لغو عضویت
• اصالح اطالعات نادرستی که به سایت داده شده است
• اطالع به مشتریان، بانک و سایر کاربران در مورد فعالیتهای کاربر خاطی
• امتناع از ارائهی خدمات آتی
• تعقیب و پیگرد قانونی: سایت این حق را برای خود محفوظ میدارد که به تشخیص خود و با اطالع قبلی به
این توافقنامه خاتمه داده و یا دسترسی کاربر به سایت را قطع نماید.
• قطع خدمات و یا محدودیت دسترسی به صفحه کاربری
اگر کاربر شرایط استفاده از خدمات فروشگاه تبریز اسپورت را نقض کند سایت می تواند از طرق قانونی خسارات وارد
شده را مطالبه نماید.
در صورتی که ارائه خدمات به کاربر قطع یا محدود و یا لغو گردد، مراتب به وی ابالغ خواهد شد. در این موارد
کاربر میتواند تقاضای رفع این محدودیتها را مطرح نماید تصمیمگیری نهایی در این خصوص با فروشگاه تبریز
اسپورت خواهد بود.
۱۳ –حقوق و مالکیت سایت
دامنه«ir.tabrizspoort «، نام »فروشگاه تبریز اسپورت«، لوگو، محصوالت و خدمات درج شده در سایت، متعلق به
فروشگاه تبریز اسپورت بوده و بدون کسب اجازه کتبی، هر گونه کپی برداری و استفاده از موارد فوق ممنوع خواهد
بود. هم چنین تمام درخواستها، توافقنامه ها، اسناد، فرمها، طرح سربرگ صفحات، اشکال گرافیکی در مالکیت
فروشگاه تبریز اسپورت بوده و بدون کسب اجازه کتبی کپیبرداری از آنها ممنوع است.
طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. تمام حقوق نزد
فروشگاه تبریز اسپورت محفوظ است.
۱۴ –قانون حاکم
قانون حاکم بر این توافق نامه، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران است.
۱۵ –شرایط عدم مسئولیت
سایت و ارکان آن به هیچ وجه، مسئول خسارات غیرقابل پیشبینی، تبعی و عدم النفع در قبال کاربران نیست. مسئولیت
فروشگاه تبریز اسپورت ، گروه فروشگاه تبریز اسپورت و کارکنان آن محدود به خسارتهای مستقیمی است که با
اثبات تقصیر سایت برای کاربران یا اشخاص ثالث بوجود آمده است. در صورتی که اثبات شود ایجاد خسارت در نتیجه
کوتاهی، تقصیر و یا نقض تعهدات قانونی یا قراردادی کاربر بوده، فروشگاه تبریز اسپورت مسئول نخواهد بود.
همچنین در صورتی که احراز گردد وقوع حالت فورس ماژور یا قوه قهریه باعث ایجاد خسارت گردیده است، فروشگاه
تبریز اسپورت و گروه آن هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. بدیهی است در صورتی که کاال پس از استفاده و خارج
از چارچوب تبیین شده در بخش رویه های بازگرداندن کاال دچار خسارت شود، مسئولیتی بر عهده فروشگاه تبریز
اسپورت نخواهد بود.
با پذیرش این توافقنامه کاربران قبول می کنند فروشگاه تبریز اسپورت و گروه آن هیچگونه مسئولیتی در خصوص
ادعاها و مطالب گمراه کننده، نادرست، مضر و موهن مندرج در سایت که توسط کاربران منتشر شده باشد، ندارند.
بدیهی است به محض اطالع و رویت هر گونه اطالعات غیر اخالقی، غیرشرعی و ناهنجار، اطالعات مذکور از سایت
حذف خواهد شد .
۱۶ –عدم اسقاط حق
عدم تعقیب یا چشم پوشی سایت از نقض برخی تعهدات توسط کاربران به معنای اسقاط حق رسیدگی و تعقیب این
تخلفات نیست و در آینده می توان این تخلفات را تحت تعقیب قانونی قرار داد. بنابراین، طرح ادعای مرور زمان از
سوی کاربر به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود .
۱۷ –اصالح توافق نامه
امکان بازنگری و یا اصالح کلی و یا جزیی این توافق نامه در طی زمان وجود داشته و در صورت انجام این امر نسخه
ی بازنگری شده بر روی سایت قرار گرفته و از زمان درج نسبت به همه ی کاربران عضو موثر خواهد بود.
۱۸ –شرایط فورس ماژور
عمل به مفاد این توافق نامه در شرایط خارج از اراده از قبیل قطعی سیستم اینترنت و… و فورس ماژور شامل سیل،
زلزله، صاعقه ، آتش سوزی و غیره مستثنی خواهد بود.
۱۹ –شرایط عودت وجه
چنانچه کاربر پس از واریز وجه و پیش از ارسال کاال، تصمیم به کنسل کردن سفارش خود بگیرد پس از تماس با
پشتیبانی و اعالم درخ واست خود، پس از ۴۸ ساعت وجه خود را دریافت خواهد نمود .
این توافق نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره به رویت کاربر رسیده و با تایید در هنگام عضویت، پس از آن پذیرش بدون
قید و شرط این قرارداد الزم االجرا خواهد بود .